Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

O Stronie i Regulamin

Nimniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Pikselowo.pl

 

 

 

I. Określenia:

 

1)Serwis internetowy  znajdujący się pod adresem www.pikselowo.pl

2)Administrator - podmiotem zadządzającym i prowadzącym serwis jest Freeaccess z siedzibą w Londynie.

3)Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora

4)Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

5)Oferta -  każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

6) Klient - osoba korzystająca z serwisu po przez dodanie ogłoszenia darmowego lub płatnego.

 

 

 1. II . Zasady dodawania ogłoszenia.

 

 1. 1 Klient dobrowolnie może dodać  darmowe ogłoszenie lub płatne .
 2. 2 Płatne ogłoszenie będzie promowane na stronie głównej przez 48 godzin i jest płatne w wysokości  5 złotych.
 3. 3 Klient po dodaniu ogłoszenia zgadza się na sprawdzenie przez administratora ogłoszenia i dopiero po akceptacji zostanie ono wyświetlone w ciągu 24 godzin.
 4. 4 Administrator zastrzega sobie modyfikacje ogłoszenia jeśli narusza ono punkty regulaminu.
 5. 5 Klient jest zobowiązany do zapłacenia z góry za płatne ogłoszenie po przez paypal.
 6. 6 Klient jest zobowiązany o poprawne wypełnienie  formularza ogłoszeniowego .
 7. 7 W treści ogłoszenia zabrania się podawania informacji dotyczących bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientem a użytkownikiem ( np. jak numer telefonu, adres , czy email )
 8. 8 Złamaniem tej zasady będzie skutkowało modyfikacją ogłoszenia klienta lub usunięciem.
 9. 9 Klient oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia, materiały do pobrania, logotypy, umieszczane w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
  1. 10 Umieszczenie ogłoszenia w serwisie Pikselowo.pl   jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawnych Usługobiorcy dla potrzeb świadczenia usługi oraz marketingu usług i produktów własnych Administratora.

 

 

 1. III .Niniejszy Regulamin określa:

 

 1. prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 5. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

 

 

 

 1. IV . Odpowiedzialność.
 2. 1 Administrator nie odpowiada za treści i materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu pikselowo.pl przez Klientów, w tym za ich poglądy, ani też za umieszczone w Serwisie materiały.
 3. 2 Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klienta do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich uprzedniego zweryfikowania co do zgodności z prawem oraz stanem rzeczywistym.
 4. 3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu pikselowo.pl  zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub innymi przyczynami.
 5. 4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem z usługi przez Użytkownika lub innych Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. 5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności wadliwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego Użytkownika lub łączy internetowych, oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 7. 6 Klient i użytkownik  ponosi pełną odpowiedzialność prawną za informacje oraz materiały umieszczone przez siebie w Serwisie.
 8. V. Techniczne uwarunkowania świadczenia usług.
 1.  
  1. Do tego, aby być Użytkownikiem Serwisu i korzystać z jego zasobów niezbędny jest komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu zapamiętania przeglądanych ofert, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 2. VI. Przetwarzanie danych osobowych, polityka prywatności.
  1. Baza danych osobowych Klientów oraz informacji przekazywanych do Serwisu podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Klientów jest Administrator serwisu Pikselowo.pl.
  2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
  3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób niż to wynika z celu serwisu Pikselowo.pl oraz zakresu zgód i oświadczeń Regulaminu, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie przynajmniej w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
  4. Wszelkie dane osobowe, inne informacje oraz ich zakres Klient przekazuje do serwisu pikselowo.pl w sposób dobrowolny, oraz wyraża zgodę na upublicznienie tych danych i informacji, co oznacza, że dostęp do nich będzie miał nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

 

 

 1. VII .Reklamacje
  1. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu pikselowo.pl mogą być kierowane do Administratora pod adres http://pikselowo.pl/kontakt/
  2. Zakłócenia w korzystaniu z serwisu mogą być reklamowane przez Klienta oraz użytkownika poprzez formularz kontaktowy.
  3. Reklamacje należy zgłaszać po przez formularz kontaktowy , będą one rozpatrywane do 14 dni od daty zgłoszenia.
  4. Prawidłowo złożone zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej - podany w ofercie),
   2. przedmiot reklamacji,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację.
  5.                  5 . Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  6.   6. W przypadku stwierdzenia umieszczenia przez Użytkowników treści i materiałów naruszających prawo należy niezwłocznie zawiadomić Administratora poprzez wysłanie wiadomości. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu do takich materiałów lub nawet usunięcia ich z Serwisu. Zgłoszenie o naruszeniu prawa powinno zawierać okoliczności uwiarygodniające fakt naruszenia.
 1. Postanowienia końcowe.
  1. 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na łamach Serwisu wraz z informacją o dokonaniu modyfikacji.
  2. 2. Po ukazaniu się zmian w Regulaminie w trakcie korzystania z usługi płatnej, Użytkownik będzie miał prawo dokończyć korzystanie z Serwisu na dotychczasowych zasadach.
  3. 3. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od publikacji oferty w serwisie pikselowo.pl.
  4. 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu angielskiemu.
  5. 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania lub jakiekolwiek innego wykorzystywania w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z serwisu pikselowo.pl poza użytkiem osobistym.
  6. 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie angielskii sąd .
  7. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.