Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

C++ working student

26-01-2018

Nokia

Wrocław

Pełny etat

Nokia inwestuje w technologie ważne na świecie, w którym połączone są miliardy urządzeń. Skupiamy się na trzech kategoriach: oprogramowanie infrastruktury sieciowej, sprzętu i usług, które oferujemy przez Nokia Networks; lokalizacja inteligencja oraz rozwoju zaawansowanych technologii i licencji, które realizujemy poprzez Nokia Technologies. Każda z tych firm jest liderem w swojej odpowiedniej dziedzinie.

Nokia Networks jest światowym specjalistą w mobilnej łączności szerokopasmowej. Działamy na czele każdej generacji technologii mobilnej. Naszi globalni eksperci tworza nowe możliwości dla naszych klientow. Zapewniamy najbardziej wydajna na świecie siec mobilna, inteligentna, aby zmaksymalizować wartość tych sieci i usług, dzieki temu wszystko działa płynnie.

Nokia Europejskiego Centrum Oprogramowania i Inżynierii zatrudnia oddanych, pełnych entuzjazmu i pasji ludzi, którzy tworzą największą ITC R & D w Polsce. Nasze obiekty we Wrocławiu znajdują się w trzech miejscach i mieszcza jedną z największych laboratoriów telekomunikacyjnych Europie Środkowo - Wschodniej.

 
Poszukujemy kandydatów chętnych do odbycia letniego stażu w naszej europejskiej Software & Engineering Center we Wrocławiu, w różnych działach zajmujących się technologiami C + + / Embedded.

                        C + + student pracuje


Opis:
 
Będzie działać jako członek zespołu w jednym z naszych projektów krótkoterminowych uzupełniających narzędzia i nowe funkcje, które są częścią naszego trwającego projektu .Praktykant będzie działać pod kierunkiem na określonym obszarze kompetencji, które mogą obejmować pracę tezy związane.
 
Wymagania:

Student - Inżynierii, Telekomunikacja, Informatyka, Technologia oprogramowania lub posiadac równoważne wykształcenie;
Dobra komunikacja w języku angielskim;
Wiedza / doświadczenie w programowania w C + +
Znajomość Object Oriented Design i programowanie
Znajomość systemu operacyjnego UNIX / Linux;
Znajomość technik testowania SW;
Znajomość metodologii rozwoju SW (Agile SCRUM) będzie postrzegana jako główny plus;
Znajomość komórkowych i szerokopasmowych, 3G lub 4G technologii dostępowych (UMTS, LTE), będą widoczne jako główny plus;
Doskonałe umiejętności komunikacyjne;
Duch w zespole.

Możemy zaoferować Państwu:
Do 12 miesięcy płatnego stażu;
Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku wraz z inżynierami oprogramowania z całego świata;
Możliwość pracy na najnowszych technologiach ;
Przyjazne środowisko pracy w zespole młodych profesjonalistów.

Jeśli jesteś zainteresowana/y tą ofertą pracy prosimy
o przesłanie CV w jezyku angielskim po przez APLIKUJ TERAZ


 
Proszę dodać do załączonych dokumentach następującej klauzuli:

"Oświadczam, ZE wyrażam zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb przyszłych Pracy procesów rekrutacji Nokia Rozwiązania i Sieci Sp. Z oo SIEDZIBA w Warszawie Przy ul. Domaniewskiej 39A (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r.. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.) ".


--------------------------------------------------------------------------------


Nokia invests in technologies important in a world where billions of devices are connected. We are focused on three businesses: network infrastructure software, hardware and services, which we offer through Nokia Networks; location intelligence, which we provide through HERE; and advanced technology development and licensing, which we pursue through Nokia Technologies. Each of these businesses is a leader in its respective field.

Our Nokia Networks business is the world’s specialist in mobile broadband. From the first ever call on GSM, to the first call on LTE, we operate at the forefront of each generation of mobile technology. Our global experts invent the new capabilities our customers need in their networks. We provide the world’s most efficient mobile networks, the intelligence to maximize the value of those networks, and the services to make it all work seamlessly.

Nokia European Software & Engineering Center hires dedicated, enthusiastic and passionate people, who create the largest ITC R&D in Poland. Our facilities in Wroclaw are located in three sites and accommodate one of the biggest test telecommunications labs in Middle and Eastern Europe. Apply and experience the adventure of a lifetime!!!

Professional challenges and career opportunities:

We are looking for candidates willing to undergo a summer internship in our European Software & Engineering Center in Wroclaw, in different departments working with C++ / Embedded technologies.

C++ working student


Position Description:

You will act as a team member in one of our short term projects supporting tools and new features which are part of our ongoing projects.Trainee will act under guidance on specified competence area that may include thesis-related work.

Position Requirements:
Student of Engineering, Telecommunications, Computer Science, Software Technology or have an equivalent education;
Good communication in English;
Knowledge / experience in C++ programming
Knowledge of Object Oriented Design and Programming
Familiarity with the UNIX/Linux operating system;
Knowledge of SW testing techniques;
Familiarity of SW development methodologies (Agile, SCRUM) will be seen as major plus;
Knowledge of cellular and broadband 3G or 4G access technologies (UMTS, LTE) will be seen as major plus;
Excellent communication skills;
Team player spirit.
We can offer you:
Up to 12 months of paid internship;
An experience of working in international environment together with software engineers from all over the world;
Opportunity to work on the newest cutting edge technologies for the future mobile networks;
Friendly working environment in a team of young professionals.

If you are interested in this job offer,
send your CV in English press APLIKUJ TERAZPlease add to attached documents the following clause:

"Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr 133 poz. 883 z późn. zm.)."

"I hereby authorize Nokia Solutions and Networks, located in Warsaw 02-672, ul. Domaniewska 39a, to process the attached personal information strictly for the purposes of job recruitment pursuant to the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws (Dz.U.) No. 133, item 883)."

Please be informed that we reserve ourselves the right to contact only with selected candidates.

Aplikuj bezpośrednio poprzez formularz

Prześlij CV
Załaduj Portfolio
Inne pliki
Maks. 40 MB. Zalecane formaty: PDF, RTF, DOC, ODT.
APLIKUJ TERAZ
« Wróć do kategorii
Czy to ogłoszenie jest fałszywe? Raportuj!