Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

Specjalista ds. prawnych i zamówień publicznych

06-07-2014

Muzeum Warszawy

Warszawa

Pełny etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

realizacja prawnych aspektów zadań związanych z wdrażaniem, planowaniem i rozliczaniem Projektu – w szczególności w odniesieniu do Prawa zamówień publicznych, ustawy o dyscyplinie finansów publicznych oraz wymagań dot. realizacji Projektu współdziałanie w zadaniach dot. obsługi finansowej Projektu sporządzanie okresowych sprawozdań i analiz

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Oddziału i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Winda w budynku. W pomieszczeniu pracy przejścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta niedostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe o kierunku prawo min. 3 lata stażu pracy na podobnym stanowisku obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet znajomość języka angielskiego znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na stanowisku tj. Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe obywatelstwo polskie

Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy pod kątem prawnym, zamówień publicznych i rozliczeniach finansowych przy dofinansowaniach unijnych sumienność obowiązkowość dokładność umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie* podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pomocą przycisku “Aplikuj Teraz” pod ogłoszeniem w terminie do dnia 25.07.2014 r. do godz. 15:00

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SPiZP/2014”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 25.07.2014 r. do godz. 15:00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Aplikuj bezpośrednio poprzez formularz

Prześlij CV
Załaduj Portfolio
Inne pliki
Maks. 40 MB. Zalecane formaty: PDF, RTF, DOC, ODT.
APLIKUJ TERAZ
« Wróć do kategorii
Czy to ogłoszenie jest fałszywe? Raportuj!