Dodaj Ogłoszenie
SZUKAJ

Asystent Koordynatora - Kierownika Projektu

10-07-2014

Muzeum Warszawy

Warszawa

Pełny etat

Dyrektor Muzeum Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy

Asystent Koordynatora – Kierownika Projektu

Nr Ref.: Nr Ref. AKP/2014

(Projekt pn. „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” – czas trwania projektu przewidziany do 30.04.2016 r.)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

wspieranie Koordynatora Projektu w codziennych obowiązkach związanych z koordynacją projektu
prowadzenie korespondencji
przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz
organizacja spotkań i protokołowanie narad koordynacyjnych
sporządzanie notatek
dbanie o prawidłowy przepływ dokumentów
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Oddziału i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Winda w budynku. W pomieszczeniu pracy przejścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta niedostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
obywatelstwo polskie
minimum roczny staż pracy na stanowisku asystenckim
biegła znajomość języka angielskiego
wykształcenie min. średnie
umiejętność obsługi komputera: Windows, MS Office – Word, Excel, Internet

Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe
znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku
sumienność
rzetelność
pracowitość
samodzielność

Rekrutacja:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”*

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 11.07.2014 r. do godziny 15.00 za pomocą przycisku “Aplikuj Teraz” pod ogłoszeniem.

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. AKP/2014”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 11.07.2014 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Aplikuj bezpośrednio poprzez formularz

Prześlij CV
Załaduj Portfolio
Inne pliki
Maks. 40 MB. Zalecane formaty: PDF, RTF, DOC, ODT.
APLIKUJ TERAZ
« Wróć do kategorii
Czy to ogłoszenie jest fałszywe? Raportuj!